Skip to content

Tag: rezonans magnetyczny bełchatów

Limfocyty szpiku ludzkiego. I. Dystrybucja subpopulacji limfocytów w szpiku kostnym zdrowych osób.

3 miesiące ago

327 words

Badanie to przeprowadzono w celu określenia proporcji i odporności immunologicznej in vitro populacji limfocytów w szpiku kostnym zdrowych ludzi. Stosunkowo czyste jednojądrzaste zawiesiny komórek uzyskano z aspiratów szpiku kostnego przez liniowe wirowanie w gradiencie sacharozy. Jednoczesne próbki krwi obwodowej i szpiku kostnego od każdego osobnika badano pod kątem markerów powierzchni limfocytów i odpowiedzi na mitogen.…

Hemoglobina Indianapolis (beta 112 [G14] arginina). Niestabilny wariant łańcucha beta wytwarzający fenotyp ciężkiej beta-talasemii.

3 miesiące ago

349 words

Hemoglobina (Hb) Indianapolis jest wyjątkowo niestabilnym wariantem łańcucha beta, występującym w tak małych ilościach, że był niewykrywalny zwykłymi technikami. Klinicznie wytwarza fenotyp ciężkiej beta-talasemii. Badania biosyntetyczne wykazały stosunek beta: alfa wynoszący 0,5 w przypadku retikulocytów i około 1,0 w szpiku po inkubacji przez godzinę. Wyniki te, podobne do obserwowanych w typowej heterozygotycznej beta-talasemii, sugerują, że…

Aktywna specyficzna immunoterapia u pacjentów z czerniakiem. Próba kliniczna z mysimi antyidiotypowymi przeciwciałami monoklonalnymi wywołanymi syngenicznym monoklonalnym antygenem o wysokiej masie cząsteczkowej-czerniakiem

3 miesiące ago

269 words

W dwóch próbach klinicznych przeciwciało monoklonalne (MAb) MF11-30, które nosi wewnętrzny obraz ludzkiego antygenu o wysokiej masie cząsteczkowej-czerniaka (HMW-MAA) podawano podskórnie bez adiuwantów pacjentom ze stopniem IV czerniaka złośliwego w dniu 0, 7 i 28. Dodatkowe iniekcje podawano, jeśli nie wykryto przeciwciał anty-antydiotypowych lub ich miano się zmniejszyło. W pierwszej fazie I badania z 16…

Przerwanie krążenia jelitowo-wątrobowego digitoksyny przez cholestyraminę: II. Wpływ na metaboliczne rozmieszczenie digitoksyny znakowanej trytem i skurczowe interwały kardiologiczne u człowieka

3 miesiące ago

253 words

Wcześniejsze badania metabolizmu glikozydów naparstnicy i ich wydalania wykazały, że związki te przechodzą znaczący cykl jelitowo-wątrobowy u niektórych gatunków. Zasugerowano, że istnienie takiego cyklu u ludzi przyczynia się do przedłużonego działania niektórych glikozydów nasercowych. Wcześniejsze badania wykazały, że cholestyramina wiąże digitoksynę i digoksynę in vitro i przyspiesza metaboliczne rozmieszczenie digitoksyny u szczurów i świnek morskich,…

Reakcja wariantowych dziedzicznych fenotypów obrzęku naczynioruchowego na terapię danazolem: IMPLIKACJE GENETYCZNE

3 miesiące ago

336 words

Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy (HAE), dominujące auto somalne zaburzenie charakteryzujące się atakami obrzęku epizodycznego, wiąże się ze zmniejszeniem funkcjonalnych poziomów inhibitora esterazy C1. Około 85% pacjentów ma obniżone poziomy antygenu normalnego białka inhibitora. 15% pacjentów ma normalne lub podwyższone antygenowe poziomy białka bez funkcji. Zbadaliśmy odpowiedź na terapię danazolem pacjentów z wariantem fenotypów HAE o nieprawidłowym…

Brak działania białka okołokrętkowego na pasywny transport NaCl w kanaliku proksymalnym królika.

3 miesiące ago

358 words

Wpływ usuwania białka okołopłucnowego na pasywny transport NaCl badano w izolowanym kanaliku proksymalnego kanalików (PCT). Przetestowano trzy tryby pasywnego transportu NaCl: (a) paracellular backflux NaCl, (b) przepływ konwekcyjny NaCl przez kompleksy łączeniowe i (c) transport NaCl z gradientem anionowym. Wpływ usuwania białek w okolicy okołokomórkowej na przepuszczalność parakomórkową NaCl badano za pomocą oporu swoistego dla…

Wpływ cukrzycy na regulację wydzielania enzymów przez izolowany szczurzy trzustkowy Acini

3 miesiące ago

346 words

Charakter i mechanizm dysfunkcji zewnątrzwydzielniczej trzustki w cukrzycy oceniano in vitro, stosując izolowane trzustkowe acini przygotowane z szczurów cukrzycowych indukowanych streptozotocyną. Zawartość amylazy i rybonukleazy w acini cukrzycowej wynosiła odpowiednio 0,5 i 50% normalnej zawartości. Ponadto, zmniejszone ilości obu enzymów były wydzielane przez cukrzycę cukrzycową w odpowiedzi na zarówno cholecystokininę (CCK), jak i karbamylocholinę. Jednakże,…

Funkcjonalna charakterystyka układu transportu dipeptydów w ludzkiej czelunie

3 miesiące ago

97 words

Niniejsze badania przeprowadzono w celu określenia, czy absorpcja dipeptydu w ludzkim jelicie czczym wykazuje charakterystykę transportu za pośrednictwem nośnika. 15-centymetrowe odcinki jelita czczego od ludzkich ochotników perfundowano badanymi roztworami zawierającymi różne ilości glicyloglicyny, glicyleleucyny, glicyny, leucyny, glicyloglicyny z leucyną lub glicyną, glicyloglicyny z glicyleleucyną lub glicylelele-dyny z równomolową mieszaniną wolnej glicyny i leucyny. Szybkość wchłaniania…

Rola regulacyjna komórek Tm i T gamma we współdziałaniu komórkowym inicjacji zewnętrznego szlaku krzepnięcia przez lipopolisacharyd bakteryjny.

3 miesiące ago

325 words

Reakcja Shwartzmana jest klasyczną reakcją biologiczną, w której układ krzepnięcia aktywuje się in vivo. Komórkowa inicjacja zewnętrznej kaskady proteazy krzepnięcia może być mediowana przez jedną lub więcej kończyn limfoidalnej odpowiedzi na różnorodne biologiczne bodźce. Sugerowana w komórkach T reakcja monocytów i makrofagów jest mediowana przez wiele różnych szlaków komórkowych i są wywoływane nie tylko przez…

Hamujące działanie ludzkiego hybrydowego czynnika T na wzrost komórek i mieszaną reaktywność limfocytów. Korelacja z ekspresją cząsteczek klasy II.

3 miesiące ago

347 words

Niedawno donieśliśmy o aktywności biologicznej i niektórych cechach biochemicznych czynnika wytwarzanego przez ludzki klon hybrydowy komórki T zdolny do blokowania proliferacji komórek krwiotwórczych progenitorowych. Ten czynnik białkowy 85 kD, który nazwaliśmy limfokiną hamującą wzrost kolonii (CIL), wykazuje aktywność regulującą wzrost na prekursorach szpiku kostnego z antygenami Ia (klasa II) linii granulocytowo-monocytarnej (CFU-GM) lub erytroidalnej (BFU-…